Iskaga Jooji Habkaaga > Barnaamijka Uur Lahaanta

Caawinaad Haddii aad Uur Leedahay Ama Hadda aad Dhashay

Waan fahamsanahay in u-barashada nikotiinka uusan iska tagin kaliya sababtoo ah inaad uur leedahay ama aa tahay waalid cusub. Taageerideena oo aan xukun lahay waxay kaa caawini kartaa inaad iska joogiso adigoon ku darin walbahaarka haysashada ilmo yar. Mar haddaad gasho barnaamijka, waxaa lagula xiriirin tababare haweeney ah oo lagu tababaray inay caawiso uurleyda iyo ilmo dhalida kadib. Wadajir ahaan, waxaad ka shaqeyneysaan wadada iska joojintaada. Barnaamijka wuxuu noqon karaa mid loo shakhsiyeeyay baahidaada, haddii aad qorsheyneyso inaad uur yeelato, ama hadda aad uur leedahay ama aad hadda ilmo dhashay.

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli (opens new window)

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.