Iskaga Jooji Habkaaga > Barnaamijka Uur Lahaanta

Caawinaad Haddii aad Uur Leedahay

Waan fahamsanahay in u-barashada nikotiinka uusan iska tagin kaliya sababtoo ah inaad uur leedahay. Taageerideena oo aan xukun lahay waxay kaa caawini kartaa inaad iska joogiso adigoon ku darin walbahaarka haysashada ilmo yar. Mar haddaad gasho barnaamijka, waxaa lagula xiriirin tababare haweeney ah oo lagu tababaray inay caawiso muddada uurka iyo ilmo dhalida kadib. Wadajir ahaan, waxaad ka shaqeyneysaan wadada iska joojintaada.

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli (opens new window)

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.
Ama dhalinyarada da’da yar/dhalinyarada qaangaarka ah ayaa u diri kara qoraalka “Start” lambarka: 36072*

*Da'aha 13-24 jir