Iskaga Jooji Habkaaga > Cafimaadka Hab Dhaqanka

Caawinaad loogu talagalay dadka la nool Jirro Maskaxeed ama Ubartay Maandooriye kale

Haddii aad la nooshahay cillada isticmaalka maandooriye ama jirro maskaxeed, sida walaacyo, PTSD ama cillada laba-cirifoodka (bipolar), waynu fahansanahay in joojinta nikotiinta ay noqon karto wax aad u dhib badan, sidaa darteed waxaan abuurnay taageerid adiga kuu gaar aha. Tababarayaasheenu waxay kugu caawini karaan inaad fahamto xiriirka isticmaalkaaga ee tubaakada iyo dabeecadaada, fikiradaada iyo dhaqamadaada. Taageerideena ee xukun-la'aanta ah waxay kaa caawin kartaa inaad iska joojiso cabidda sigaarka elektrooniga ah ama calaajinta tubaakada adiga oo aan ku darin taas culeyska/istereska dhalida ilmo. Iyo waad na wici kartaa wakhti kasta si aad u hesho taageero dheeraad ah.

Diyaar ma u tahay inaad bilowdo?

Isdiiwaangeli (opens new window)

Ama wac: 1-800-784-8669 si aad isugu diiwaangeliso Af Soomaali.
Ama dhalinyarada da’da yar/dhalinyarada qaangaarka ah ayaa u diri kara qoraalka “Start” lambarka: 36072*

*Da'aha 13-24 jir