Khoom Pab thiab Kev Txhawb Nqa > Qhov Tseeb Txog Luam Yeeb

Menthol Tsim Kev Puas Tsuaj Hnyav Rau Xeev Minnesota Cov Zej Zos

Thiab Txoj Hauv Kev Uas Quit Partner Yuav Tuaj Yeem Pab Tau

Yog koj haus menthol, yuav ua rau koj hnov txias zias, dhau ntawm kev haus nictine, nws yog yam uas yuav muab koj quav tiag tiag. Ntawv yog Cov Tsev Tsim Luam Yeeb Loj (Big Tabacco’s) lub hauv phiaj rau txhua tus. Tsis tas li no, yog tias koj yog ib tug tswv cuab ntawm Cov Neeg Mes Kas As Fliv Kas, Neeg Khab Mes Kas (American Indian) thiab los sis LGBTQ+ cov zej zos, yeeb vim Cov Tsev Tsim Luam Yeeb Loj (Big Tabacoo) tau tso hom phiaj rau lawv cov kev tshaj qhia nyob rau hauv cov chaw koj nyob, ua hauj lwm thiab ua si uas ua rau kom siab tuag rau kev siv menthol.

Peb muab kev txhawb nqa thiab cov chaw muab kev pab cuam pub dawb los pab koj txiav luam yeeb nyob rau txoj hauv kev uas haum rau koj cov kev xav tau. Qhov tseeb tiag, tam sim no yog thaum koj sim los mus txiav tshuaj menthol nrog kev pab los ntawm cov kws cob qhia hauv Pregnancy Program (Lub Khoo Kas Rau Kev Xeeb Tub), koj yuav muaj cai tau txais ib daim npav khoom plig. Hu kiag rau 1-800-QUIT-NOW los mus kawm paub ntau ntxiv.

74% ntawm cov neeg laus uas yog Neeg Mes Kas As Fliv Kas uas haus luam yeeb siv menthol piv muaj 25% ntawm cov neeg laus tag nrho.1

Muaj tshaj 1 ntawm 3 leej neeg LGBT uas haus luam yeeb siv menthol.2

Menthol tau raug muag tawm ntau tshaj rau haiv neeg thiab pab pawg neeg tsawg uas muaj ntau hom neeg, cov koog zej zos uas khwv tau nyiaj tsawg.3

Nyob rau hauv Xeev Minnesota, muaj 30% ntawm cov Neeg Khab Mes Kas (American Indian) uas haus luam yeeb siv luam yeem ua muaj menthol ua.4

Nws Yuav Txiav Tau Nyuaj Zog, Tiam Sis Peb Nyob Ntawm No Los Pab

  • Xeev Minnesota ib qho kev ntsuam xyuas5 ntawm cov Neeg Mes Kas As Fliv Kas uas haus luam yeeb pom tau tias:
    • Yuav luag ib nrab (44%) xav hais tias menthol yuav tsim kev puas tsuaj tsawg, txawm tias nws tsis yog li ntawv tiag.6
    • Yuav luag yog 3 hauv 4 leeg (72%) hais tias menthol ua rau txiav tau nyuaj zog. Yog koj tau haus menthol, tej zaum koj yuav pom zoo.
  • Nyob Rau Ntawm Quit Partner, peb nkag siab txog txoj hauv kev nws yuav ua tau rau kom tso tseg tau menthol li cas. Peb nyob rau ntawm no nrog rau kev pab pub dawb los txiav koj txoj kev haus luam yeeb nrog rau ntau yam kev txhawb nqa uas ua kom koj lub caij nyog nce ua ob npaug rau kev txiav luam yeeb kom tau zoo.

Ntawm no yog lwm qhov laj thawj ntxiv kom koj los mus hu rau peb: thaum koj sim los mus txiav tshuaj menthol nrog kev pab los ntawm cov kws cob qhia hauv Pregnancy Program (Lub Khoo Kas Rau Kev Xeeb Tub), koj yuav muaj cai tau txais ib daim npav khoom plig. Hu kiag rau 1-800-QUIT-NOW los mus kawm paub ntau ntxiv.

1 Minnesota Department of Health. Menthol-Flavored Tobacco Products (opens new window) Retrieved July 29, 2020.
2 National Library of Medicine. Menthol cigarette smoking among lesbian, gay, bisexual, and transgender adults (opens new window) Retrieved July 29, 2020.
3 National Center for Biotechnology Information. A Systematic Review of Neighborhood Disparities in Point-of-Sale Tobacco Marketing (opens new window) Retrieved July 29, 2020.
4 ClearWay, Minnesota. Tribal Tobacco Use Project Survey Report 2013. Retrieved July 29, 2020.
5 Minnesota Department of Health. 2015 Menthol Cigarette Intervention Grant (opens new window) Retrieved July 29, 2020.
6 Centers for Disease Control and Prevention. Menthol and Cigarettes (opens new window) Retrieved July 29, 2020.

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24