Khoom Pab thiab Kev Txhawb Nqa > Kev Siv Tshuaj Kho Kev Txiav Luam Yeeb Pub Dawb

Kev Siv Tshuaj Kho Kev Txiav Luam Yeeb Pub Dawb

Tsuas yog koj kos npe siv xwb, koj tuaj yeem tau txais kev siv tshuaj kho kev txiav luam yeeb pub dawb nrog rau kev cob qhia kev txiav luam yeeb uas xaiv tau. Koj xaiv tau los ntaub nplaum, tshuaj zom los sis tshuaj npuav.* Cov no kuj tseem raug lees paub paub tias yog cov kev kho uas siv tshuaj los hloov nicotine (NRT). No yog ib qho lus qhia paub me me hais txog txhua yam kom koj tuaj yeem nrhiav tau qhov kev xaiv uas haum rau koj.

*18+

Ua kom koj lub caij nyog nce rau ob npaug rau kev txiav luam yeeb los ntawm kev sim ob yam nyob rau tib lub sij hawm: tham nrog ib tug kws cob qhia kev txiav luam yeeb thiab siv cov ntaub nplaum, tshuaj zom los sis tshuam npuav.

Here to Help 24/7

Kawm Paub Ntxiv Txog Yam Peb Muab

Hais Txog Qhov Kev Siv Tshuaj Kho No

Cov Tswv Yim Pab Hauv Kev Uas Siv Tau

Kev Sau Ntawv Sib Tham Nrog Tus Neeg Tiag-Tiag los sis hu rau 1-800-QUIT-NOW txhawm rau sib cuag nrog rau ib tug kws cob qhia kev txiav luam yeeb los kawm paub ntxiv.

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24