Khoom Pab thiab Kev Txhawb Nqa > Ua Kev Zoo Siab Rau Kev Yeej

Ua Kev Zoo Siab Rau Tej Kev Muaj Yeej

Kev tawm tsam yeej nicotine yog ib qho loj heev—zoo li, txoj kev muaj yeej uas kwv mus ncig taug kev yog ib qho loj heev. Yog li ntawv peb thiaj faib qhia tso keeb kwm no. Txhua qhov yog zoo li nws qhov kev muaj yeej ntawm nws tus kheej los mus ua kev zoo siab rau kev ua tiav ntawm qee leej uas zoo li koj. Yog li ntawv thaum muaj kev nyuaj tshwm sim rau koj txoj kev txiav luam yeeb, txheeb xyuas ib qho ntawm cov keeb kwm no los mus muab zog txhawb siab ntxiv.

“Kuv tau tsum kev haus luam yeeb thiab tau pib kev nqa ib khob kas fes los sis ib taub dej los mus hloov rau. Kuv tau pib hnov muaj kev zoo tuaj tam sim ntawv, nws yooj yim ntau tshaj kev nce theem ntaiv thiab ua tiav cov chav kawm qoj ib ce, qhov ntawv yooj yim rau kuv los mus hwj xwm ua mus rau tom ntej!”

Michelle

“Kuv thiab kuv tus txij nkawm wb txiav luam yeeb ua ke, thiab thaum nws rov pib dua kuv los ua li ntawv ib yam. Tiam sis wb maj mam sim txiav huam luam yeeb tas zog, zoo no wb tau ua tiav log lawm. Kuv lub neej tsis tshuam muaj kev chim siab rau sij hawm no lawm yeeb vim kuv tsis haus luam yeeb. Kuv hnov tau muaj dag zog tuaj ntau dua kuv hnov 25 xyoos dhau los.”

Mary Jo

“Kuv ib txwm yog ib tug neeg haus luam yeeb, kuv cov kev xav tau cuam tshaum txog kev haus luam yeeb lawm. Thaum kuv tsis haus luam yeeb, kuv muaj kev ywj pheej thiab kev pom meej los mus xav tau txhua yam ntxiv nyob rau hauv kuv lub neej uas kuv ntshaw thiab xav taug mus. Tsis muaj ib yam twg zoo tshaj kev txiav luam yeeb kom tau tam sim ntawv.”

Ben

Puas Tau Muaj Dua Keeb Kwm Kev Txiav Luam Yeeb Ntawm Koj Tus Kheej? Qhia rau peb!

Ua kom txog qhov kev muaj yeej thiab ua kev zoo siab rau koj qhov kev yeej tshuaj nicotine los ntawm kev faib qhia koj tus kheej qhov keeb kwm uas tuaj yeem yuav muab tso kom pom rau ntawm no. Puas muaj dej siab ntxiv? Nws yog ib txoj hau kev zoo txhawm rau txhawb siab rau lwm tus uas sam sim kam tiag los txiav luam yeeb.

Faib Qhia Koj Qhov Keeb Kwm

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24