Txiav Koj Txoj Kev Haus Luam Yeeb Nrog > Kev Noj Qab Haus Huv Rau Fab Cwj Pwm

Txhawb Nqa Cov Ua Neej Nyob Nrog Kev Mob Puas Hlwb los sis Lwm Yam Kev Quav Yeeb Tshuaj

Yog hais tias koj siv tshuaj yeeb dej caw los sis muaj kev mob puas hlwb, xws li kev ntxhov siab, PTSD los sis mob Bipolar ua rau tsis meej pem, peb paub tias kev txiav yees tshuaj nicotine yuav tsim yooj yim.yog li ntawv peb thiaj tsim kev txhawb nqa tshwj xeeb rau koj. Peb muaj neej ua pab kom koj nkag siab tso koj tsog kev siv luam yeeb thiab qhia koj txoj kev chim, kev xav thiab cov cuj pwm taum sib luam yeem. Peb muaj ntau yam yuav pab koj xws li tshuaj txiav luam yeeb, pab koj nrhiav ib txoj hau kev txiav luam yeem, thiab pab koj nhriav tswv yim kaw tsis tsog sib lossis haum luam yeem yav tom ntej. Tsis tas li taw xws, koj hu tau txhua lub sij hawm tuaj, peb mas muab kev txhawb nqa ntxiv rau koj.

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.