Cov Kws Laus > Cov Neeg Ntiav Neeg Ua Hauj Lwm

Quit Partner Nyob Ntawm Txoj Hauj Lwm Lawm

Ua Kom Kev Txiav Luam Yeeb Yog Kev Mob Siab Ua Ntawm Pab Pawg

Pab kom cov neeg ua hauj lwm muaj kev noj qab haus huv thiab pab txo koj cov nqi tuav pov hwm kom qis dua nrog rau peb lub khoos kas pub dawb thiab cov chaw muab kev pab cuam kev kawm paub. Peb muab kev txhawb nqa, kev kho tshuaj thiab cov chaw muab kev pab rau ib leeg kheej los pab cov neeg ua hauj lwm tsum kev haus luam yeeb, kev nqus pa luam yeeb hluav taws xob thiab kev siv lwm yam khoom uas yog luam yeeb rau fab kev lag luam.

Nws Zoo Dua Rau Txhua Leej

Ua kom koj qhov chaw ua hauj lwm muaj kev noj qab haus huv dua qub, muaj cheeb tsam ib puag ncig uas khiav tau hauj lwm ntau ntxiv rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov qhua tuaj xyuas los ntawm kev tsis muaj neeg haus luam yeeb. Peb pab koj tsim cov lus qhia thiab cov kev cai ntawm qhov chaw ua hauj lwm kom tsis muaj kev haus luam yeeb—thiab pab qhia rau lwm tus.

Kev Ua Hauj Lwm Yam Tsis Muaj Neeg Haus Luam Yeeb (opens new window)

Kev Txhawb Nqa Txhawm Rau Pab Lawv Kom Ntsib Kev Muaj Yeej

Kev txiav luam yeeb yog ib txoj hauj lwm loj, thiab koj cov neeg ua hauj lwm tsis tas yuav ua mus ib leeg. Peb lub khoos kas pub dawb yuav muab kev tawm tswv yim, kev txhawb nqa tsis pu ncua, kev yuav xa tshuaj txiav luam yeeb ncaj qha mus rau ntawm lawv tsev tib si.

Hais Paub Ntxiv Txog Quit Partner

Ua Kom Kev Txiav Luam Yeeb Tiav Tau Ntau Dua Qub

Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm Koom Haum Saib Xyuas Ntsws Ntawm Teb Chaws Meskas (American Lung Association, ALA), muaj 5,900 Tus Neeg Minnesota tuag rau txhua xyoo los ntawm kev haus luam yeeb thiab raug cov pa luam yeeb. Ua mus kom tsis muaj kev haus cov luam yeeb rau fab kev lag luam nyob rau ntawm koj qhov chaw ua hauj lwm thiab kev txuas cov neeg ua hauj lwm mus rau cov chaw muab kev pab cuam rau kev txiav luam yeeb tuaj yeem pab txhua tus neeg kom nyob zoo dua, ua tau hauj lwm zoo dua thiab muaj lub neej nyob zoo dua.

Txais ALA cov cuab yeej (PDF) (opens new window)

Txhawb pab cov txiaj ntsig kev txiav luam yeeb uas muab los ntawm koj daim phiaj xwm tuav kev noj qab haus huv rau koj cov neeg ua hauj lwm, dhau li ntawm Quit Partner cov khoos kas lawm.