Khoom Pab thiab Kev Txhawb Nqa > Pab Lwm Tus Txiav Tawm Kev Haus Luam Yeeb

Koj Pab Tau Lwm Tus Txiav Luam Yeeb Li Cas?

Koj xav pab ib tug phooj ywg los sis ib tug txheeb ze hauv tsev txiav luam yeeb ces qhov ntawv yog ib qho zoo heev. Tiam sis, nco ntxoov thias tus neeg yuav tau txiav luam yeeb los ntawm nws tus kheej cov laj thawj, tsis hais sij hawm twg uas zoo rau nws Nov yog ob peb lub tswv yim hais txog kev xa cov ntaub ntawv qhia txos kev pab tau yam tsis raug quab yuam.

Tej Yam Yuav Tau Paub Txog

Yog lawm. Koj paub qee leej uas xav txiav luam yeeb thiab koj xav pab. Nov yog qee yam uas koj tsim nyog paub ua ntej pib:

  • Yuav tsum yog lawv txoj kev txiav txim siab.
  • Kev txiav luam yeeb yog ib qho txheej txheem thiab feem ntau yuav siv sij hawm ntau.
  • Yog tus neeg koj sam pab rov siv cov luam yeeb rau fab lag luam dua, xav mus rau qhov zoo. Txhawb lawv tsog kev tsuas yog kom sim xwb yog ib txoj hauv kev zoo los txhawb nqa lawv kom rov sim dua.
  • Cov yam ntxwv huam luam yeeb uas tshwm sim xws li kev meem txom los sis muaj ntsis xeeb txob nws yog ib qho uas tshwm sim tas li.
  • Koj yuav tsum tham nrog tus neeg uas koj sav pab thiab nug txoj lawv xav kom koj txhawb nqa lawv lis cas. Nco ntsoov mloog lawv hais!

Yam yuav Tau Ua

Puas muaj ib tug phooj ywg uas tau txiav txim siab pib txiav luam yeeb? Ntawm no yog qee cov tswv yim rau kev pab lawv rau txoj hauv kev txiav luam yeeb.

  • Ua kev zoo siab rau txhua qhov kev ua tau tiav. Tsis hais nws yog ib qho kev sim uas yooj yim los txiav luam yeeb, los sis ntev txog ib lim piam, ib hnub, los sis txawm yog ib teev xwb los xij uas tsis haus luam yeeb, haus pa luam yeeb hluav taws xob los sis kev zom luam yeeb —kev txhawb siab tuaj yeem pab tau rau ncua sij hawm txiav luam yeeb.
  • Pab xav kev muab paj tshab rau kev ua tau raws cov hom phiaj txhawm rau hwj xwm kev zoo siab kom muaj tas li. Koj yuav tsum tau yaum kas lees los sis kas fes, teev caij tawm mus caij tsheb kauj vab los sis mus taug kev ua ke xwb los xij.
  • Sau ntawv hauv xov tooj los sis sau email rau koj tus phooj ywg thiab ceeb toom rau lawv tias koj yuav nyob ntawv rau lawv yog xav tau kev pab. Nco ntsoov mloog kom ntau li ntau kom koj nkag siab tias lawv txog kev sav zoo li cas.
  • Muab kev txhawb pab ntxiv tas zog rau yog hais tias tus neeg uas koj saib xyuas ua yuam kev thiab haus luam yeeb, nqus pa luam yeeb hluav taws xob los sis nqa luam yeeb zom. Nws yog ib feem keev tshwm sim tas li nyob rau kev txiav luam yeeb, thiab koj tuaj yeem pab txo kev hnov tau tias ua txhaum los ntawm kev ua zoo hais.

Puas xav kawm paub ntxiv txog txoj hauv kev uas koj tuaj pab txhawb nqa tsev neeg los sis cov phooj ywg txog lawv txoj kev txiav luam yeeb? Hu rau Quit Partner hnub no. 1-800-QUIT-NOW (784-8669)

Qhia Rau Lwm Tus NeegTxog Quit Partner

Muaj ntau zaj keeb kwm kev txiav luam yeeb ua nyob rau hauv kev txhawb nqa cov phooj ywg thiab tsev neeg. Quit Partner nyob ntawm no los pab koj, 7 hnub, 24 xuab moos tib yam nkaus. Kev siv peb cov kev txhawb nqa pub dawb—kev ua hauj lwm nrog rau ib tug kws cob qhia kev txiav luam yeeb thiab kev siv cov tshuaj kho kev txiav luam yeeb pub dawb—tuaj yeem ua kom ib tug neeg qhov caij nyoog nce ua ob npaug rau kev txiav luam yeeb yam tiav log rau tus neeg ntawv. Yog koj paub ib tub neeg uas npaj txhij los txiav luam yeeb, peb yeej npaj txhij los pab thiab.

Faib Qhia Quit Partner

Hais Txog Rau Cov Niam thiab Txiv

Koj puas yog leej niam thiab txiv uas txhawj xeeb tias koj cov me nyuam hluas sam sim nqus pa luam yeeb hluav taws xob los sis siv lwm cov khoom uas yog luam yeeb rau fab kev lag luam? Nias rau lub pob hauv qab no rau cov lus qhia paub ntxiv.

Mus Saib Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Rau Niam thiab Txiv (opens new window)

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24