Hais Txog Quit Partner > Cov Lus Nug Uas Keev Nyiam Nug Tas Li

Quit Partner yog dab tsi?

Quit Partner yog ib tse neeg ntawm cov khoos kas uas tsim los pab xeev Minnesota cov neeg zej zos txiav luam yeeb rau fab kev lag luam. Peb muab kev pab cuam pub dawb rau Xeev Minnesota cov neeg zej zos uas siv txhua hom luam yeeb siv rau fab kev lag luam, nrog rau cov luam yeeb hau, cov luam yeeb fais fab/luam yeeb hluav taws xob thiab zom.

Peb muab ntau txoj hau kev xaiv thiab cov chaw muab kev pab cuam txhawb nqa kom Xeev Minnesota cov neeg zej zos tuaj yeem nrhiav tau txoj hau kev txiav luam yeeb uas zoo tshaj plaws rau lawv. Kev txhawb nqa pub dawb muaj kev cob qhia hauv xov tooj thiab vas sab, khoos kas sau ntawv qhia hauv xov tooj thiab sau email, thiab cov tshuaj pab txiav luam yeeb xws li ntaub nplaum, tshuaj zom los sis tshuaj npuav uas xa rau ntawm koj qhov rooj.

Quit Partner kuj tseem muaj cov khoos kas tshwj xeeb rau cov neeg uas nyob nrog kev mob puas hlwb los sis tsis meej pem los ntawm kev siv yeeb tshuaj, cov zej zos Neeg Khab Mes Kas (American Indian) (American Indian), cov poj niam cev xeeb me nyuam thiab tom qab yug me nyuam, thiab cov hluas hnub nyoog 13-17 xyoo.

Tau muab kev txhawb nqa yav ntam ntej los ntawm QUITPLAN® Service. QUITPLAN® Service tau tsum kev txais cov neeg rau npe tshiab suav txij Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1, 2020 los lawm. Txhawm rau kev ua kom ntseeg tau tias Xeev Minnesota cov neeg zej zos tseem tau txais kev pab pub dawb los txiav kev haus luam yeeb, kev zom luam yeeb los sis haus pa luam yeeb hluav taws xob, Quit Partner tau qhib txais tos cov neeg rau npe siv tshiab los ntawm peb lub vas sab thiab tus xov tooj (1-800-QUIT-NOW (784-8669)). Txuas ntxiv, cov pej xeem nyob rau Minnesota muaj hnub nyoog 13 txog 24 tuaj yeem txais tau kev pab cob qhia los ntawm lwm tus kws qhia los ntawm kev ntau xov tooj “Start” rau 36072.

Quit Partner muab coj los rau koj los ntawm Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv, uas muaj cov khoos kas pab kev txiav luam yeeb uas muab los ntawm Koom Haum Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Jewish Hauv Lub Teb Chaws (National Jewish Health), Tsev kho mob rau fab tej hlab ua pa uas zoo tshaj plaws hauv lub teb chaws thiab loj tshaj plaws, koom haum pab kev txiav luam yeeb uas tsis vam txiaj ntsig.

Cov sij hawm khiav hauj lwm yog li cas?

Quit Partner nyob ntawm no 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lim piam. Hu rau peb tau txhua sij hawm tau ntawm 1-800-QUIT-NOW (784-8669).

Yog koj nyiam sib tham hauv online, peb yuav nyob tham Hnub Monday–Hnub Friday thaum 8 teev sawv ntxov–10 teev tsaus ntuj thiab Hnub Saturday–Hnub Sunday thaum 10 teev sawv ntxov–8 teev tsaus ntuj.

Nco Tseg: Peb yuav tsis ua hauj lwm rau hnub Thanksgiving thiab hnub Christmas. Peb lub sij hawm ua hauj lwm yuav luv dua qub (8 teev sawv ntxov - 6:30 teev tsaus ntuj) nyob rau hnub Memorial Day, Independence Day, Labor Day, hnub tom qab Thanksgiving, thiab Christmas Eve.

Yuav siv sij hawm ntev npaum cas thiaj tau txais cov tshuaj txiav luam yeeb uas xa tuaj?

Hais qhov nruab nrab, cov neeg tuaj koom yuav tau txais NRT rau sij hawm 2-3 hnub uas yog hnub ua hauj lwm suav txij tau thov.

Yam kev txhawb nqa twg uas tuaj yeem nkag tau rau hauv kev rau npe nkag hauv vas sab?

Tsis hais tus neeg twg uas rau npe siv hauv online los sis los ntawm kev hu xov tooj, cov kev txhawb nqa peb muab yuav zoo ib yam. Cov neeg yuav tuaj yeem nkag tau mus rau kev pab tswv yim, cov tshuaj txiav luam yeeb thiab cov chaw muab kev pab cuam lus qhia paub los ntawm lub vas sab, thiab lawv yuav muaj peev xwm xaiv nkag rau kev sau ntawv hauv xov tooj thiab sau email rau cov khoos kas muab kev txhawb nqa. Cov tib neeg uas rau npe hauv khoos kas lub vas sab kuj yuav tau txais kev nkag tau mus rau qhov chaw taw qhia uas muaj cov kev txhawb nqa ntxiv thiab cov chaw muab kev pab cuam.

Kev hloov los ntawm QUITPLAN® Service mus ua Quit Partner

Quit Partner qhib rau thaum twg lawm?
Lub khoos kas tshiab ntawm cov khoos kas thiab lub vas sab tau qhib thaum Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1, 2020.

Yam kev pab twg uas Quit Partner muab?
Txhua txhua teev muaj kev pab pub dawb, peb tuaj yeem pab koj txiav kev haus luam yeeb, nqus pa luam yeeb, lossis kev ntsuas luam yeeb, nrog rau kev hu pab tswv yim, kev sau ntawv qhia, kev sib tham, sau email thiab siv tshuaj txiav luam yeeb xws li ntaub nplaum, tshuaj zom los sis tshuaj npuav. Peb kuj tseem muab cov chaw muab kev pab cuam tshwj xeeb rau cov poj niam cev xeeb me nyuam thiab tom qab yug me nyuam, cov neeg uas nyob nrog kev mob puas hlwb thiab/los sis kev tsis meej pem los ntawm kev siv tshuaj, cov zej zos Neeg Khab Mes Kas (American Indian) thiab cov tub ntxhais hluas. Peb teeb phiaj xwm ntxiv cov cuab yeej siv uas pab tau pub dawb ntxiv nyob rau yav tom ntej.

Cov cuab yeej tshuaj txiav luam yeeb rau cov neeg pib (uas paub tias yog kev kho hloov rau nicotine, los sis NRT) puas tseem muaj?
Tseem muaj. Txhua tus neeg hnub nyoog 18 xyoo thiab siab dua ntawv tuaj yeem rau npe siv tau txhawm rau txais cuab yeej tshuaj kho pub dawb ob liam piam rau tus neeg pib siv. Koj tuaj yeem tau txais txog ob qho cuab yeej siv kho rau ib lub xyoo.

Neeg Khab Mes Kas (American Indian, AI) Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb (American Indian Quitline)

Muaj kev txhawb nqa dab tsi los ntawm AI Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb?
Txhua tus uas txheeb pom tias yog Neeg Khab Mes Kas (American Indian)/Neeg Alaska Xeeb Txawm tuaj yeem rau npe tau hauv AI Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb thiab tau txais kev hu pab tswv yim ntxiv thiab ua ke nrog rau kev kho siv tshuaj hloov nicotine (NRT) (ntaub nplaum/tshuaj zom los sis ntaub nplaum/tshuaj npuav). Cov tib neeg kuj tseem tuaj yeem muaj cib fim siv tau lwm cov chaw muab kev pab cuam xws li email thiab sau ntawv qhia. Cov tib neeg tuaj yeem rau npe ob zaug rau sij hawm 12 lub hlis.

AI Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb tus npawb xov tooj puas tau hloov?
Hloov lawm. Tus naj npawb xov tooj tshiab yog 1-833-9AI-QUIT (1-833-924-7848).

Dab tsi yuav tshwm sim yog muaj tej tug hu rau AI Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb tus npawb xov tooj qub?
Suav txij Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1, 2020, txhua tus ua hu rau AI Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb tus npawb qub (1-888-7AI-QUIT los sis 1-888-724-7848) yuav rau xa txuas mus rau qee tus neeg ntawm lub khoos kas tshiab uas tuaj yeem pab lawv pib kev txhawb nqa kev txiav luam yeeb pub dawb.

AI Qhov Chaw Txiav Luam Yeeb lub vas sab qhov URL puas tau hloov?
Tsis tau, tus URL tseem yog aiquit.com (opens new window).

Cov kws cob qhia rau Neeg Khab Mes Kas (American Indian) Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb Puas Yog Neeg Khab Mes Kas (American Indian) lawv pab neeg xwb?
Yog, tag nrho Neeg Khab Mes Kas (American Indian) Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb cov kws cob qhia yog Neeg Khab Mes Kas (American Indian).

Khoos kas tshiab uas muaj rau Xeev Minnesota cov tub ntxhais hluas: My Life, My Quit™

Cov cuab yeej dab tsi uas muaj rau cov hluas nyob hauv My Life, My Quit?
My Life, My Quit pab muab txog tsib zaug cov kev cob qhia los ntawm lwm tus nyob rau khoos phib tawj thiab hu hauv xov tooj, nrog rau cov ntaub ntawv txhwj xeeb pab rau cov hluas muaj hnub nyoog 13-17 xyoo uas pab lawv txiav kev hau luam yeeb, nqus pa luam yeeb, lossis kev ntsuas luam yeeb.

Tsawg xyoo thiaj tuaj yeem siv tau My Life, My Quit cov kev pab cuam?
My Life, My Quit muaj rau cov tub ntxhais hluas hnub nyoog 13-17 xyoo. Cov chaw muab kev pab cuam muaj nyob rau ntawm www.mylifemyquit.com (opens new window) rau cov niam thiab txiv/cov neeg saib xyuas me nyuam, cov kws qhia ntawv, cov kws kho mob thiab cov koom haum pab zej zos uas muab kev pab rau cov hluas txhua lub hnub nyoog.

Cov hluas uas muaj hnub nyoog qis dua 18 xyoo puas tuaj yeem yuav (order) tshuaj txiav luam yeeb?
Tsis tau, tsis tau los ntawm My Life, My Quit los sis Quit Partner.

Tus naj npawb xov tooj twg siv rau My Life, My Quit?
Sau ntawv hauv xov tooj tias “Start My Quit” xa mus rau 1-855-891-9989 los sis hu tham nrog ib tug kws cob qhia.

Lub vas sab tus URL twg siv rau My Life, My Quit?
Tus URL yog www.mylifemyquit.com (opens new window).

Cov ntaub ntawv uas kho rau me nyuam yaus thiab cov hluas puas muaj rau cov niam thiab txiv, cov kws qhia ntawv, thiab lwm cov neeg?
Muaj, mus saib ntawm www.mylifemyquit.com (opens new window) thiab nias rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam, los sis mus saib Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv nplooj vas sab qhia txog Luam Yeeb Fais Fab thiab Kev Nqus Pa Luam Yeeb Hluav Taws Xob (opens new window).

Khoos kas kev noj qab haus huv rau fab cwj pwm

Khoos kas kev noj qab haus huv rau fab cwj pwm muaj rau leej twg?
Lub khoos kas muaj rau cov neeg uas nyob nrog kev mob puas hlwb thiab/los sis kev tsis meej pem los ntawm kev siv tshuaj.

Cov cuab yeej twg uas muab rau lub khoos kas kev noj qab haus huv rau fab cwj pwm?
Thaum qee tus neeg kos npe rau kev pab ntaw koo haum tsog kev pab cua, lawv tuaj yeem txais tau kev cob qhia ntxiv thiab txiav tawm kev noj tshuaj los pab kev txiav haus luam yeeb, nqus pa luam yeeb, thiab kev ntsuas luam yeeb. Cov tib neeg kuj tseem tuaj yeem muaj cib fim siv tau lwm cov chaw muab kev pab cuam xws li email thiab sau ntawv qhia. Cov tib neeg tuaj yeem rau npe ob zaug rau sij hawm 12 lub hlis.

Nyob rau hauv lub khoos kas no, cov tib neeg tuaj yeem tsim kev sib txuas tau nyob li ntawm lawv cov kev xav thiab cov cwj pwm uas muaj kev txuas rau cov luam yeeb rau fab kev lag luam, kawm paub ntau txoj hauv kev los taug xyuas lawv txoj kev chim thiab kev siv cov luam yeeb rau fab kev lag luam, thiab txhim kho kev hais daws cov kev txhawj uas yuav tiv thaiv tau kev tag kev cia siab.

Khoos kas pab kev xeeb me nyuam/tom qab yug me nyuam

Cov chaw muab kev pab cuam uas muaj rau lub khoos kas pab kev xeeb me nyuam thiab tom qab yug me nyuam yog dab tsi?
Thaum muaj neeg nqis npe siv lub khoos kas pab kev xeeb muaj me nyuam thiab tom qab yug me nyuam, lawv tuaj yeem txais tau kev cob qhia ntxiv thiab txiav tawm kev noj tshuaj los pab kev txiav haus luam yeeb, nqus pa luam yeeb, thiab kev ntsuas luam yeeb. (uas muaj kev tso cai rau kev kho mob). Cov tib neeg kuj tseem tuaj yeem muaj cib fim siv tau lwm cov chaw muab kev pab cuam xws li email thiab sau ntawv qhia.

Kev hu rau Quit Partner

Quit Partner tus xov tooj TTY puas hu tau rau?
Tau, hu tau rau tus naj npawb 1-877-777-6534.

Muaj hom lus hais twg nyob rau hauv kev pab tswv yim hauv xov tooj? Kev pab tswv yim hauv xov tooj puas muaj ua ntau hom lus dhau ntawm Lus Askiv thiab Lus Xab Pees Niv lawm?
Kev pab tswv yim hauv xov tooj muaj ntau tshaj 200 hom lus. Quit Partner cov kws cob qhia muaj hais ua Lus Askiv, Lus Xab Pees Niv thiab Lus As Las Npiv. Hais txog lwm cov hom lus, peb siv LanguageLine Solutions, uas txuas rau Quit Partner cov kws cob qhia thiab cov neeg rau npe nrog rau tus neeg pab txhais lus los ntawm kev hu xov tooj sib tham tau peb txoj hau kev.

Yog ib tug tib neeg uas nyiam siv Neeg As Xis Qhov Chaw Pab Txiav Cov Neeg Haus Luam Yeeb (Asian Smokers’ Quitline) hauv lub teb chaws, uas muaj ua Lus Kaus Lim, Lus Kas Taus Niv (Cantonese), Lus Suav los sis Lus Nyab Laj, lawv yuav raug xa txuas mus tom ntej.

Tus naj npawb xov tooj puas txawv QUITPLAN® Service tus?
Txawv. Tus naj npawb tshiab yog 1-800-QUIT-NOW (784-8669). Tus naj npawb tshiab ua Lus Xab Pees Niv yog 1-855-DEJELO-YA (335-3569).

Dab tsi yuav tshwm sim yog muaj tej tug hu rau QUITPLAN® Service tus npawb xov tooj qub?
Yog muaj neeg hu rau QUITPLAN® Service tus naj npawb qub [1-888-354-PLAN (7526)], lawv yuav raug txuas mus rau Quit Partner kom lawv tuaj yeem nkag tau mus rau kev txhawb nqa yooj yim.

Ntau Xov Tooj Rau Tus Kws Pab Koj Txiav Tawm Luam Yeej

Kuv ntau xov tooj cuag tus kws pab kuv txiav tau luam yeej li cas?
Cov pej xeem nyob rau Minnesota muaj hnub nyoog 13 txog 24 tuaj yeem txais tau kev pab cob qhia los ntawm lwm tus kws qhia los ntawm kev ntau xov tooj “Start” rau 36072 -- pub dawb tsis them nyiaj.

Cov kev pab txhawb nqa zoo li cas los ntawm kev ntau xov tooj?
Cov hluas (hnub nyoog 13 txog rau 17) uas ntau xov tooj “Start” rau 36072 yuav hu cuag rau My Life, My Quit, ua yog ib qhov ib puas feem puas tsis qhia rau lwm tus paub thiab kev pab cuam pub dawb pab rau cov hluas. Thaum cov neeg hluas ib nrab muaj hnub yug (hnub nyoog 18 txog rau 24) ntau xov tooj rau Quit Partner, lawv kuj tau txais kev pab dawb lub sij hawm thaum ntawv.

Yog tias ib tug neeg xav tau kev pab cuam los ntawm Quit Partners, nrog rau American Indian Quitline, lub Quit Partner Pregnancy thiab Post-Partum Program lossis Behavioral Health Program, lawv tuaj yeem ntau xov tooj “Start” rau 36072 kom tau txais cov lus teb rau qee cov lus nug. Thaum ntawv, ib tug neeg kws cob qhia mam li pab lawv cuag rau Quit Partner hauv xov tooj.

Kuv tuaj yeem txhawb nqa Quit Partner rau kuv cov neeg txiav luam yeeb, cov neeg uas tau txais kev pab cuam, cov neeg ua hauj lwm los sis lub zej zos tau li cas?

Txhua tus neeg uas muab tswv yim qhia, muab kev sab laj los sis kho lwm cov tib neeg tuaj yeem xa lawv tuaj rau peb lub khoos kas yam yooj yim (opens new window). Qhov no suav nrog rau cov kws txawj kho mob xws li cov kws pab saib xyuas kev kho mob, cov kws saib xyuas mob rau tsev kawm ntawv, cov kws muab kev sab laj thiab lwm cov thawj coj kev cai dab qhuas. Nws yooj yim rau kev xa uas siv lub vas sab los sis fev, thiab thaum koj xa ib tug neeg twg, Quit Partner yuav hu rau lawv nyob rau ncua sij hawm 24 teev.

Peb kuj tseem txhawb koj faib qhia cov lus qhia paub hais txog Quit Partner los ntawm koj lub vas sab, chaw tshaj xov xwm zej tsoom, ntaub ntawv xov xwm, kev tshaj tawm thiab lwm tshooj chaw tshaj xov xwm. Nkag mus saib peb Cov Ntaub Ntawv Uas Tuaj Yeem Rub Tau Los Siv (opens new window) lub vas sab thiab nrhiav cov ntawv qhia, cov npav tshaj qhia , cov ntawv lo qhia thiab lwm txoj hauv kev los mus faib qhia hais txog Quit Partner.

Yuav ua li cas yog kuv twb muaj kev txhawb nqa kev txiav luam yeeb los ntawm kuv qhov kev tuav pov hwm lawm?

Koj tuaj yeem hu tau tas li rau Quit Partner ntawm 1-800-QUIT-NOW (784-8669) thiab txais kev txuas rau lub khoos kas uas haum. Yog koj muaj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv, koj tuaj yeem yuav tau txais ntau yam kev pab ceev dua los ntawm kev hu rau koj qhov chaw muab kev tuav pov hwm ncaj qha rau tus naj npawb tus naj npawb nyob rau sab nrob qaum ntawm koj daim npav tuav pov hwm kev noj qab haus huv. Nov yog cov naj npawb xov tooj pab cuam kev txiav luam yeeb kom tau rau qee qhov chaw ntawm cov chaw muab kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv uas keev muaj dua los nyob rau hauv Minnesota:

  • Blue Cross and Blue Shield of Minnesota: 1-888-662-BLUE (2583)
  • HealthPartners: 1-800-311-1052
  • Medica: 1-866-905-7430
  • PreferredOne: 1-866-784-8454
  • UCare: 1-855-260-9713

Yuav ua li cas yog kuv tsis muaj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv?

Quit Partner nyob ntawm no los pab koj. Tag nrho peb qhov kev pab txhawb yog pub dawb, suav nrog rau cov tsis muaj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv.

Quit Partner yuav hais daws kev ceev ua ntiag tug thiab kev tsis pub lwm tus paub li cas?

Txhua cov lus qhia paub uas koj muab tsuas siv rau lub khoos kas xwb. Lub khoos kas yog pub dawb thiab ceev txuag tau kev ua ntiag tug rau cov neeg uas tau xaiv rau npe. Nrhiav cov lus qhia paub ntxiv hais txog peb tsab cai tuav kev ceev ua ntiag tug (opens new window). (Tam li yog lub khoos kas rau Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv, Quit Partner yuav tau ua raws Xeev Minnesota Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv tsab cai tuav kev ceev ua ntiag tug.)