Txiav Koj Txoj Kev Haus Luam Yeeb Nrog > Kev Tuav Koj Txoj Kev Txiav Luam Yeeb Kom Ruaj

Kev Tuav Koj Txoj Kev Txiav Luam Yeeb Kom Ruaj

Txhua tus neeg muaj txoj hau kev sib txawv rau kev txiav luam yeeb, tiam sis tsuas muaj ib yam uas yuav luag txhua tus neeg muaj zoo ib yam: yuav phov tsoo li ob peb zaug rau sij hawm txiav luam yeeb. Thiab cov kev tsoo phov ntawv? Nws tsis ua li cas li. Yog koj ua yuam kev thiab siv cov luam yeeb rau fab kev lag luam thaum lub sij hawm koj txiav luam yeeb, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum tau ua kam tiag ua mus. Nov yog qee cov tswv yim uas pab tau uas koj tuaj yeem siv los tuav koj qhov kev txiav luam yeeb kom ruaj thaum muaj kev nyuaj.

Nrhiav Cov Hau Kev Uas Zoo Rau Kev Daws Kev Nyuaj Siab

Rov xav txog lub laj thawj uas koj tau pib siv cov luam yeeb nyob fab kev lag luam. Hais txog ntawm ntau leej neeg, nws yuav tau ua nrog kev daws kev ntxhov siab. Txawm li cas los xij, tsam no koj sam sim nyob rau kev txiav luam yeeb, nws tseem ceeb uas yuav tau nrhiav lwm txoj hau kev los txhawm rau tswj hwm kev ntxhov siab yam tsis tas siv luam yeeb rau fab kev lag luam. Nov yog ob peb txoj hau kev rau kev pib.

Ua Kam Tiag Txuas Ntxiv Mus

Txhua tus yuav muaj ib qho uas yog sib koom: kev phov tsoo li ob peb zaug nyob rau ncua sij hawm txiav luam yeeb. Ua kam tiag txuas ntxiv mus; nws yuav siv sij hawm ntau zaus feem ntau ntawm cov neeg los txiav luam yeeb.

Xav Mus Rau Qhov Zoo

Mob siab rau cov txiaj ntsig uas yuav tau txais los ntawm kev txiav luam yeeb thiab yam uas koj yuav tau txais los hloov rau yam uas koj muab tso pov tseg. Sau cov no tseg kom nco qab qhia rau koj tus kheej.

Mus Ntsib

Mus cuag nrog koj cov phooj ywg thiab tsev neeg kom txhawb faib qhia koj cov hom phiaj—thiab koj txoj kev ua tsis taus. Lawv tuaj yeem pab koj kom muaj lub zog thiab qhia koj txog koj cov hom phiaj rau kev txiav luam yeeb. Koj tsis ta yuav ua koj ib leeg.

Ua Siab Txias

Kev ua siab txias tej zaum yuav nyuaj zog rau lub sij hawm no yog koj tsis ua li koj tej qub hauj lwm los sis tsis tuaj yeem ntsib tau koj cov phooj ywg thiab tsev neeg raws li ib txwm muaj los. Siv nyeem ntawv, tham xov tooj, siv zog ua pa, tawm mus sab nraum zoov los sis ua kev qoj ib ce yoga.

Nyob Kom Nquag Plias

Tej zaum koj nyob hauv tsev ntau dhau lawm, tiam sis qhov ntawv nws tsis txhais tias koj yuav tsum tau nyob yam tsis ua dab tsi—sim mus taug kev ua si, caij koj lub tsheb kauj vab, los sis kev qoj ib ce nyob rau tom tsev. Ua qee yam uas ua kom koj tau txav mus los pab ua kom koj kaj siab thiab ua kom nws yooj yim rau kev hais daws cov kev nyuaj siab tshiab. Pib me ntsis thiab hwj xwm ua mus ntxiv kom txog thaum koj hnov tias zoo dua qub tuaj lawm.

Noj Kom Txaus Rau Koj Tus Kheej

Nrhiav tej khoom noj sib xyaws kom haum—suav nrog khoom txom ncauj—kom koj tus kheej muaj zog txaus. Sim tej qauv ua noj uas sib txawv kom nrhiav tau qee yam uas ua rau muaj kev noj qab haus huv thiab noj qab los.

Ua Yuam Kev? Tsis Txhob Tas Kev Cia Siab!

Yog koj yuav txiav luam yeeb thiab ho tau haus los sis siv lawm, tsis txhob txhawj. Yuav luag txhua leej uas tau muaj qhov yuam kev nyob rau qee ncua sij hawm rau lub sij hawm ua yog lawv qhov kev txiav luam yeeb. Tsis txhob xav ntau rau koj tus kheej. Xav txog yam uas tau tshwm sim, thiab tsim ib lub hom phiaj rau qhov kev siv kom tsawg zuj zus rau thaum koj txiav tau lawm tiag tiag.

Cov no yog qee yam kom los mus ua raws thaum koj ua yuam kev. Sau koj cov lus teb rau cov lus nug no yuav pab tau koj kawm paub txog koj tus kheej thiab yam uas koj yuav tsum tau ua los mus rau txoj kev txiav luam yeeb.

  • Yam twg ua rau kuv ua yuam kev?
  • Sij hawm twg ntawm hnub twg uas nws tau tshwm sim?
  • Tshwm sim rau qhov chaw twg?
  • Yuav ua dab tsi thaum qhov xwm txheej tshwm sim duab lwm zaus?

Saib xyuas koj tus kheej

Ua ntxiv mus lawm tom ntej! Npuaj koj tus kheej ntawm nraub qaum. Kev tau txais paj ntshab yog qhov tseem ceeb rau kev txiav luam yeeb. Koj yeem teeb cov hom phiaj tseem ceeb thiab paj ntshab rau koj tus kheej, tiam sis nov yog qee cov piv txwv los pab kom koj xav tau.

Cov Hom Phiaj Tseem Ceeb Khoom plig
Ua kom dhau ib hnub uas tsis haus luam yeeb rau fab lag luam Ua kom dhau tsib hnub sib lawv liag uas tsis haus luam yeeb rau fab lag luam
Ua kom dhau ob lub lim piam uas tsis haus luam yeeb rau fab lag luam Nyeem ntawv los sis tua game video nrog yus tus kheej
Nrhiav yam khoom qab zib uas koj nyiam Mus caij tsheb kauj vab ua si nrog cov phooj ywg

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.
Cov neeg hluas/cov neeg laus ib nrab muaj hnub nyoog hluas ntau los lus “Start” rau tus xov tooj: 36072 36072*

Hnub nyoog 13–24