Cov Kws Laus > Cov Kws Qhia Ntawv

Kev Txiav Luam Yeeb Yog Ib Qho Kev Txiav Txim Siab Zoo

Pib lawv qhov kev muaj yeej nrog lub khoos kas My Life, My Quit™

Cov tub ntxhais kawm siv feem ntau ntawm lawv lub sij hawm nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Yeeb vim li ntawv nws thiaj yog ib qho zoo chaw los pib pab lawv txiav kev nqus pa luam yeeb hluav taws xob los sis kev siv lwm cov khoom uas yog luam yeeb rau fab kev lag luam. Los ntawm kev tsim cov tsev kawm ntawv uas tsis muaj kev haus luam yeeb uas yog txuas lawv rau cov khoos kas pab dawb thiab ceev kev ua ntiag tug xws li My Life, My Quit, koj tuaj yeem pab txhawb qhia thiab nqis tes ua kiag hnub no.

Siv Cov Kauj Ruam Los Ua Kom Tshwm Sim Tau

Kev qiab nias ntawm cov phooj ywg, cov teeb meem kev noj qab nyob zoo rau lub hlwb thiab kev ntxhov siab rau kev kawm tsuas yog ob peb yam tseem ceeb uas ua rau cov hluas hauscov luam yeeb rau fab lag luam thiab haus pa luam yeeb hluav taws xob. Ua hauj lwm txhawb tsev kawm ntawv tsab cai txog luam yeeb kom ruaj khov, thiab xyuas kev siv paib qhia, kev kawm, cov lus cob qhia ntawm niam thiab txiv thiab kev tshaj xov xwm zej tsoom txhawm rau qhia kev paub hais txog cov kev puas tsuaj ntawm nicotine, tshwj xeeb yog rau lub hlwb uas tseem yuav muaj kev loj hlob.

Rub Peb Qhov Cuab Yeej (opens new window)

Qhia Kev Paub Thiab Txuas Cov Tub Ntxhais Kawm Kom Tau Kev Pab

Kev nqus pa luam yeeb hluav taws xob tau nce siab mus txog qib uas txaus ntshai rau ntawm cov tub ntxhais kawm, thiab muaj cov tub ntxhais hluas uas ntseeg hais tias nws tsis muaj kev puas tsuaj xws li kev haus luam yeeb los sis lwm yam khoom uas yog luam yeeb. Los ntawm kev qhia qhov tseeb thiab txuas lawv mus rau My Life, My Quit, koj tuaj yeem pab tau lawv siv thawj kauj ruam uas haum. Xa ib tug tub ntxhais kawm los ntawm lub vas sab los sis fev tuaj, thiab My Life, My Quit yuav hu rau lawv nyob rau hauv 24 teev. Ib tug hluas twg uas rau npe rau hauv My Life, My Quit tuaj yeem nkag tau mus rau kev sau ntawv hauv xov tooj, hu xov tooj thiab muab kev txhawb nqa hauv online pub dawb thiab ceev tau ua ntiag tug.

Ua Kev Xa Hauv Website (opens new window)

Ua Qhov Chaw Muab Kev Paub—thiab Kev Pab

Koj cov tub ntxhais kawm ntawv pom koj ntau npaum lawv niam thiab txiv, thiab tej zaum lawv yuav txaus siab los mloog koj hais txog cov kev puas tsuaj rau lub cev los ntawm kev nqus pa luam yeeb hluav taws xob, kev haus luam yeeb thiab kev siv lwm cov khoom uas yog luam yeeb rau fab kev lag luam. Txheeb xyuas cov hauv kev no txhawm rau sau kom tau kev qhia paub thiab kev kawm txog nicotine [los sis luam yeeb rau fab kev lag luam] rau koj qhov txheej txheem qhia ntawv thiab faib qhia cov lus qhia paub txog My Life, My Quit, lub khoos kas txiav luam yeeb uas muab txhua yam pub dawb, ceev kev ua ntiag tug txhua yam uas tsim los rau cov hluas kiag xwb.

Txoj Hauv Kev Pab Cov Tub Ntxhais Kawm (opens new window)