Ku Saabsan Quit Partner > Agabyada La Soo Dejisan Karo

Agabyada La Soo Dejisan Karo

Xaanshida/Flyer-ka Khadka-Iska-Joojinta ee American Indian Quitline

Astaamaha Khadka-Iska-Joojinta ee American Indian Quitline

American Indian Quitline Palm Card

For best results, print double-sided (duplex) and cut using crop marks as guides.

Xaanshida/Flyer-ka Quit Partner

Kaarka-Boostada Quit Partner

Quit Partner Palm Card

For best results, print double-sided (duplex) and cut using crop marks as guides.

Xaanshida/Flyer-ka Quit Partner ee COVID-19

Boostarka Quit Partner ee COVID-19

Kaarka-Boostada Quit Partner ee COVID-19

Hantida Qoraallada Bulshada ee Quit Partner
Email cessation@state.mn.us for social media files to use on your own social media accounts.
You can also follow us on Facebook and feel free to share our posts directly there.

Hagaha Qaabka Quit Partner
Fadlan ka eeg hagaheena qaabka sumada Quit Partner tilmaamaha ku saabsan isticmaalka astaamaheena (oo ay ka mid yihiin goorta la isticmaalayo noocyada kala duwan ee astaamaha gaar ah, dhammaantood laga soo dejisan karo hoos), luqadda gaar ah oo la isticmaalo markii wax laga qorayo Quit Partner, midabada la isticmaalo, iwm.

Faylalka Astaanta Quit Partner

Astaama Midabka Leh Ee La Soo Dajisan Karo

Astaan EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan EPS JPG PNG
Astaan leh lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan iyo lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaanka website-ka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaanka website-ka iyo lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan iyo cinwaanka website-ka EPS JPG PNG

Astaan ah Midabka Madow iyo Cadaan ee La Soo Dajisan Karo

Astaan (Black) EPS JPG PNG
Astaan (White) EPS PNG
Astaan leh cinwaan EPS JPG PNG
Astaan leh lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan iyo lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaanka website-ka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaanka website-ka iyo lambarka taleefanka EPS JPG PNG
Astaan leh cinwaan iyo cinwaanka website-ka EPS JPG PNG

Agabyada Xayeeysiinta ee Noolashayda, Iska Joojinteyda (My Life, My Quit)