Cov Kws Laus > Cov Kws Muab Kev Saib Xyuas Kom Noj Qab Haus Huv

Koj Pab Tau. Peb Los Pab Tau Ib Yam.

Cov Hauv Kev Yooj Yim Rau Kev Xa Neeg Txiav Txiav Luam Yeeb

Pab koj cov neeg txiav luam yeeb pib lawv txoj hauv kev txiav luam yeeb dhau ntawm cov kev xa yooj yim mus rau peb lub khoos kas txiav luam yeeb pub dawb. Lawv yuav tau txais kev cob qhia los ntawm ib tug kws, thiab email thiab ntawv sau txhawb nqa, ua ke nrog cov tshuaj kho kev txiav luam yeeb (ntaub nplaum, tshuaj zom los sis tshuaj npuav kho nicotine) uas muab xa ncaj qha mus rau ntawm lawv qhov rooj.

Nws Ua Hauj Lwm Li Cas

Nws yog ib qho yooj yim los xa cov neeg txiav luam yeeb los ntawm website los sis fax. Thaum koj xa ib tug neeg, peb yuav tiv tauj rau koj tus neeg txiav luam yeeb nyob rau sij hawm 24 teev. Peb yuav tshuaj ntsuam xyuas tus tib neeg qhov kev tsim nyog thiab txuas lawv mus rau qhov chaw muab kev pab cuam uas haum.

Kev Xa Neeg Txiav Luam Yeeb (opens new window)

Kev Tham Nrog Cov Neeg Txiav Luam Yeeb

Thaum koj txiav txim siab txiav luam yeeb uas rau koj tus kheej, koj qhia kom cov neeg txiav luam yeeb paub tias koj txhawj xeeb txog kev siv cov luam yeeb rau kev lag luam yuav tsim kev puas tsuaj rau lawv lub cev niaj hnub no thiab ncua sij hawm ntev. Faib qhia txoj hauv kev uas Quit Partner lub khoos kas pab txiav luam yeeb pub dawb tuaj yeem pab lawv mus rau kauj ruam tom ntej. Yog lawv npaj txhij los pib, xa lawv tuaj.

Cov Chaw Sib Tham Tau Ceev (opens new window)

COVID-19 Thiab Luam Yeeb Rau Fab Kev Lag Luam

Cov neeg uas haus luam yeeb los sis nqus pa luam yeeb hluav taws xob tej zaum yuav muaj kev pheej hmoo ntxiv tuaj rau kev muaj ntau yam mob los ntawm kab mob COVID-19. Qhia rau koj cov neeg txiav luam yeeb paub tias kev txiav kev haus luam yeeb yuav txhim kho tau kev noj qab haus huv ntawm lub ntsws sai li sai tau nyob rau ob lub lim piam. Yog lawv npaj txhij los txiav luam yeeb, peb nyob ntawm no los pab.

Saib Qhov Kev Tshawb Fawb Zaum Kawg Nkaus (opens new window)

Ob Txoj Hauv Kev Yooj Yim Los Mus Xa

Kev xa neeg txiav luam yeeb tsuas siv ob peb feeb uas yog siv peb lub website xa los sis siv fax. Txhua hom kws muab kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv (piv txwv, kws kho mob, kws kho hniav, kws kho ib ce, kws tshuaj, thiab lwm yam.) tuaj yeem xa tau. Peb yuav ua qhov hauj lwm uas tseem ntawd lawm. Cov neeg txiav luam yeeb tsis tas muaj kev tuav pov hwm kev noj qab haus huv kom tau txais kev xa tuaj.

Hais txog cov kws kho mob uas xa cov neeg txiav luam yeeb uas muaj mob uas tej zaum yuav cuam tshuam rau kev siv kev kho uas siv tshuaj los hloov nicotine, thov siv daim foos kev xa uas yog fax tuaj.

Ua Kev Xa Hauv Website (opens new window)

Txais Daim Foos Kev Xa Uas Yog FaxTuaj (opens new window)