Hais Txog Quit Partner > Cov Ntaub Ntawv Uas Tuaj Yeem Rub Tau Los Siv

Cov Ntaub Ntawv Uas Tuaj Yeem Rub Tau Los Siv

Neeg Khab Mes Kas (American Indian) Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb Daim Ntawv Qhia

Neeg Khab Mes Kas (American Indian) Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb Cov Cim Lag Luam

Quit Partner Daim Ntawv Qhia

Quit Partner Daim Npav Tso Tshaj Qhia

Quit Partner Palm Card

For best results, print double-sided (duplex) and cut using crop marks as guides.

Quit Partner Daim Ntawv Qhia Txog COVID-19

Quit Partner Daim Ntawv Tshaj Qhia Txog COVID-19

Quit Partner Daim Npav Tshaj Qhia Txog COVID-19

Quit Partner Cov Cuab Yeej Tso Tawm FabZej Tsoom
Tsis txhob siab deb los siv cov ntawv tshaj tawm rau zej tsoom no ntawm koj tus as khauj tshaj tawm xov xwm fab zej tsoom.

Koj kuj tseem tuaj yeem taug saib peb hauv Facebook thiab tsis txhob siab deb los faib qhia peb cov ntawv tshaj tawm ncaj qha nyob rau tov.

Quit Partner Phau Ntawv Cob Qhia Hom Kev Ua Raws
Thov ua raws peb lub Quit Partner phau ntawv cob qhia txog hom kev ntaus cim rau cov lus tsom qhia txog kev siv peb lub cim lag luam (nrog rau sij hawm siv lub cim lag luam uas yog cov tsim tawm tshwj xeeb, tag nrho cov tuaj yeem rub tau los siv hauv qab no), hom lus tshwj xeeb siv thaum sau txog Quit Partner, cov xim uas siv, thiab lwm yam.

Quit Partner Cov Ntawv Teev Lub Cim Lag Luam

Cov Cim Lag Luam Ua Xim Uas Muaj Rau Rub Los Siv

Lub Cim Lag Luam EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog daim paib cim EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog daim paib cim & tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus URL EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus URL & tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam muaj daim paib cim & tus URL EPS JPG PNG

Cov Cim Lag Luam Ua Xim Dawb thiab Dub Uas Muaj Rau Rub Los Siv

Lub Cim Lag Luam EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog daim paib cim EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog daim paib cim & tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus URL EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus URL & tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam muaj daim paib cim & tus URL EPS JPG PNG

My Life, My Quit Cov Ntaub Ntawv Txhawb Nqa