Hais Txog Quit Partner > Cov Ntaub Ntawv Uas Tuaj Yeem Rub Tau Los Siv

Cov Ntaub Ntawv Uas Tuaj Yeem Rub Tau Los Siv

(expand all)

Nyob rau ntawm nplooj no koj yuav pom cov ntaub ntawv sib txawv uas muaj rau koj los mus rub tawm thiab muab luam tawm txhawm rau los mus pab txhawb nqa Quit Partner, qhov American Indian Quitline, thiab My Life, My Quit.Vim yog muaj lub sij hawm tsawg, koj kuj tseem yuav tuaj yeem mus saib qhov chaw txuas (link) hauv qab no kiag tam siv txhawm rau los mus order, xaiv cov ntaub ntawv txhawb nqa uas muab luam tawm tau pub dawb rau koj lub koom haum.

Order ntawm no (opens new window)

Neeg Khab Mes Kas (American Indian) Qhov Chaw Pab Txiav Luam Yeeb Daim Ntawv Xibteg Phiab

(click to expand)

Yog xav luam daim ntawv xibtes phiab kom zoo tshaj plaws, yuav tsum laum ob sab thiab txiav ntawv cov kab khij li kev taw qhia.

Quit Partner Daim Ntawv Xibteg Phiab

(click to expand)

Menthol Incentive Quit Partner Postcard

(click to expand)

Quit Partner Cov Cuab Yeej Tso Tawm FabZej Tsoom

(click to expand)

Email cessation@state.mn.us for social media files to use on your own social media accounts.
You can also follow us on Facebook and feel free to share our posts directly there.

Quit Partner Phau Ntawv Cob Qhia Hom Kev Ua Raws

(click to expand)

Thov ua raws peb lub Quit Partner phau ntawv cob qhia txog hom kev ntaus cim rau cov lus tsom qhia txog kev siv peb lub cim lag luam (nrog rau sij hawm siv lub cim lag luam uas yog cov tsim tawm tshwj xeeb, tag nrho cov tuaj yeem rub tau los siv hauv qab no), hom lus tshwj xeeb siv thaum sau txog Quit Partner, cov xim uas siv, thiab lwm yam.

Quit Partner Cov Ntawv Teev Lub Cim Lag Luam

(click to expand)

Cov Cim Lag Luam Ua Xim Uas Muaj Rau Rub Los Siv

Lub Cim Lag Luam EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog daim paib cim EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog daim paib cim & tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus URL EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus URL & tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam muaj daim paib cim & tus URL EPS JPG PNG

Cov Cim Lag Luam Ua Xim Dawb thiab Dub Uas Muaj Rau Rub Los Siv

Lub Cim Lag Luam (Black) EPS JPG PNG
Lub Cim Lag Luam (White) EPS N/A PNG
Lub cim lag luam nrog daim paib cim EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog daim paib cim & tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus URL EPS JPG PNG
Lub cim lag luam nrog tus URL & tus xov tooj EPS JPG PNG
Lub cim lag luam muaj daim paib cim & tus URL EPS JPG PNG

My Life, My Quit Cov Ntaub Ntawv Txhawb Nqa

(click to expand)