Kev Muab Tswv Yim thiab Kev Txhawb Nqa 7 Hnub 24 Xuas moo Pub Dawb

Thaum Koj Npaj Tau, Peb Nyob Ntawm No

Puas xav tau kev pab los pib koj qhov kev txiav luam yeeb los sis hwj xwm kev txiav txuas mus ntxiv? Txheeb xyuas cov lus qhia paub hauv qab no rau kev txhawb siab ntsws thiab kev muab tswv yim uas tuaj yeem pab koj nrhiav hauv kev txiav luam yeeb uas siv tau rau koj.

Getting Ready

Kev Npaj Kom Txhij

Feem ntau ntawm cov neeg uas siv cov luam yeeb rau fab kev lag luam uas xav txog kev txiav luam yeeb nyob rau qee lub sij hawm. Kev xav txog yam yuav ua rau koj zoo siab los mus txiav luam yeeb yog thawj kauj ruam uas zoo heev. Thaum koj paub tias vim li cas koj ho xav txiav luam yeeb, nws yuav yooj yim tuaj rau kev xav ntsoov txog cov txiaj tsig uas yuav tau los.

Sticking to Your Quit

Kev Tuav Koj Txoj Kev Txiav Luam Yeeb Kom Ruaj

Koj puas tau ua yuam kev dua? Nws tsis ua li cas. Nws tshwm sim rau yuav luag txhua leej. Nov yog qee cov tswv yim los mus pab rov pib dua los sis hwj xwm koj qhov kev txiav txuas mus ntxiv thaum muaj kev nyuaj.

Celebrating Wins

Ua Kev Zoo Siab Rau Tej Kev Muaj Yeej

Muaj qee hnub, kev txiav luam yeeb yuav zoo li nyuaj dua lwm hnub. Nyob kom muaj kev zoo siab txhawm rau hwj xwm koj qhov kev txiav luam yeeb mus nrog cov keeb kwm uas muaj yeej los ntawm cov neeg uas kuj zoo li koj thiab.

Qhia Rau Peb Txog Koj Qhov Keeb Kwm Txiav Luam Yeeb

Ua kom txog qhov kev muaj yeej thiab ua kev zoo siab rau koj qhov kev yeej kev muaj yees tshuaj nicotine los ntawm kev faib qhia koj qhov keeb kwm. Puas yog dej siab ntau ntxiv? Nws yog ib txoj hauv kev zoo los mus txhawb siab rau lwm tus uas sam sim kam tiag los txiav luam yeeb.

Faib Qhia Koj Qhov Keeb Kwm

Kev Pab rau Tsev Neeg thiab Cov Phooj Ywg

Koj puas pau bib tug neeg uas yeem tau txais txiaj ntsig los ntawm peb cov khoos kas? Peb pab koj xa cov lus qhia txog kev txiav lua yeeb tas sis tsis quab yuam lawv.

Cov Khoom Uas Muaj Menthol Xyaw Rau

Kawm paub tias vim li cas cov khoom uas muaj menthol xyaw rau hauv ua rau pib quav yooj yim tiam sis txiav nyuaj—thiab txoj hauv kev cov tuam txhab tsim luam yeeb tso hom phiaj rau cov Neeg Tawv Dub, LGBTQ+, cov hluas thiab lwm cov zej zos.

Kev Siv Tshuaj Kho Kev Txiav Luam Yeeb Pub Dawb

Peb yuav muab ib qho kev muab tshuaj kho kev txiav luam yeeb pub dawb li ob lub lim piam rau koj, xws li ntaub nplaum, tshuaj zom los sis tshuaj npuav (18+). Kawm paub ntxiv txog txhua qhov kom koj tuaj yeem xaiv yam uas haum rau koj.

Puas tau npaj pib?

Kos npe rau (opens new window)

Los sis hu rau: 1-800-784-8669 tuaj cus ntawm hauv Hmoob.